Agencija ZADRA NOVA, osim što, kao regionalni koordinator pruža stručnu pomoć u pripremi razvojnih projekata javnopravnih tijela i javnih ustanova s područja Zadarske županije, provodi projekte u kojima ima ulogu nositelja ili partnera.

Projekti u provedbi

ZADRA NOVA ZA VAS

Svrha projekta ZADRA NOVA ZA VAS je povećati korištenje dostupnih sredstava iz EU fondova kroz pružanje potpore javnopravnim tijelima i javnim ustanovama sa područja Zadarske županije kojima su osnivači Republika Hrvatska ili jedinice lokalne ...

Više o projektu

SOS – Surađuj i ostvari sebe

Kao bi se pridonijelo rastu zaposlenosti, pogotovo pripadnika ranjivih skupina među kojima i mladih nezaposlenih osoba, kroz projekt SOS će se rješavanju ovog gorućeg problema doprinijeti kroz dva pravca: prvi je vezan uz samozapošljavanje i poticanje ...

Više o projektu

PEPSEA – Protecting the Enclosed Parts of the Sea in Adriatic from Pollution

Projektom PEPSEA želi se povećati stupanj zaštite mora i priobalja od onečišćenja s brodova, platformi i kopnenih izvora onečišćenja te zaštititi način života stanovništva uz obalno područje Jadranskog ...

Više o projektu

STREAM - Stretegic Development of Flood Management

Cilj projekta STREAM je poboljšati praćenje rizika i povećati upravljačku sposobnost za brzo reagiranje na katastrofalne poplave izradom karata rizika i razvojem plana upravljanja rizikom od poplava. 

Više o projektu

MADE IN-LAND – MAnagement and DEvelopment of INLANDs

Projekt MADE IN-LAND nastoji uskladiti razvoj potencijala zaleđa s potrebama i kvalitetom života lokalne zajednice. Planirano je promovirati i poboljšati dostupnost kulturne i prirodne baštine kopnenih područja turističkim posjetiteljima na obali te razviti inovativne modele ...

Više o projektu

ADRIREEF – Innovative exploitation of Adriatic Reefs in order to strengthen blue economy

Projektom ADRIREEF želi se postaviti teorijsku osnovu za ekonomsku valorizaciju grebena u Jadranskom moru, s naglaskom na marikulturu i turizam, a u svrhu jačanja sektora plave ekonomije i povećanja zapošljivosti.

Više o projektu

SMART COMMUTING

Svakodnevno vrijeme gužve kroz zagušene ceste u srednjoj Europi dovodi do onečišćenja zraka, emisije CO2, buke i nesreća. Kako bi se promijenila ova situacija, projekt SMART COMMUTING će poticati koordinacijsku strukturu na razini funkcionalnih urbanih ...

Više o projektu

RUINS - Održiva prenamjena, očuvanje i moderno upravljanje povijesnim ruševinama u Središnjoj Europi – izrada integriranog modela i smjernica prema najboljim primjerima europske prakse

ADRION 5 SENSES – Building the ADRION Brand Name in Tourism: Indulging all Five Senses

SMILE – FirSt and last Mile Inter-modal mobiLity in congested urban arEas of Adrion Region

Projekt SMILE je usmjeren na smanjenje cestovnog prometa, održivost multi-modalne mobilnosti te na podizanje svijesti o ponašanjima održive urbane mobilnosti.

Više o projektu

Zadar baštini – Integrirani kulturni program Grada Zadra 2020.

Projekt „Zadar baštini – Integrirani kulturni program Grada Zadra 2020.“ je usmjeren na očuvanje, revitalizaciju i integraciju kulturne baštine u zaštićenom povijesnom dijelu grada Zadra (poluotok), upisane u registar nepokretnih kulturnih dobara RH, jačanje kapaciteta lokalnih ...

Više o projektu

AdriaClim

Cilj projekta AdriaClim je razvoj i poboljšanje postojećih sustava praćenja klimatskih promjena kroz poticanje razvoja strateških dokumenata i planova prilagodbe aktualnim promjenama.

Više o projektu

EDIC Zadar

Informacijski centar Europe Direct Zadar dio je europske mreže informacijskih centara Europe Direct (EDIC), rasprostranjenih u članicama Europske unije. EDIC Zadar, zajedno s  ostalim centrima u Hrvatskoj, služi kao glavno informacijsko sredstvo EU te svojim radom dopunjava ...

Više o projektu

ON TIME- PreventiON and early detecTIon for more effective treatMEnt of colon and breast cancer

Glavni cilj projekta ON TIME je poboljšanje kvalitete usluga u javnom zdravstvu s ciljem prevencije, rane dijagnostike i liječenja raka.

Više o projektu

LAB-OP - Improving Laboratory and Diagnosis Operational System

Glavni cilj projekta je modernizacija infrastrukture i povećanje razine opremljenosti u području laboratorijske dijagnostike kroz edukaciju zdravstvenih djelatnika i nadogradnju infrastrukture u području laboratorijske dijagnostike implementacijom PTS i LIS sustava.

Više o projektu

Specijalističko usavršavanje doktora medicine Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije

Cilj projekta je poboljšanje pristupa visokokvalitetnim uslugama hitne medicine povećanjem broja specijalizacija iz hitne medicine na primarnoj razini zdravstvene zaštite čime će korisinicima zdravstvenih usluga biti osigurana visokokvalitetna, dostupnija i ravnomjernija hitna medicinska skrb na području ...

Više o projektu

Moje zdravo dijete-MZD

Cilj projekta je povećanje znanja i svijesti o važnosti promocije zdravlja i prevencije bolesti kroz niz aktivnosti usmjerenih unapređenju znanja i vještina zdravstvenih djelatnika i zaposlenika zdravstvenih ustanova u svrhu promicanja zdravih navika i zdravlja već ...

Više o projektu

Inkluzija korak bliže društvu bez prepreka

Projekt „Inkluzija korak bliže društvu bez prepreka“ omogućuje socijalnu uključenost i integraciju učenika s teškoćama u razvoju u redoviti obrazovni sustav.

Više o projektu

Društveni kutak

Osigurajmo obrok i u školskoj godini 2019. – 2020.

Zadarska županija i ove školske godine provodi projekt kojim se financiraju školski obroci za najpotrebitiju djecu koja se nalaze u riziku od siromaštva. Kroz projekt su osigurani obroci za preko 800 učenika od 1. do 8. razreda u onim osnovnim školama ...

Više o projektu

Unaprjeđivanje infrastrukture Centra za socijalnu skrb Zadar i Doma za odrasle osobe Sv. Frane Zadar za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije

Cilj projekta je promicanje socijalne uključenosti i smanjenje nejednakosti kroz poboljšani pristup socijalnim uslugama te prelazak s institucionalne skrbi na skrb u zajednici putem poboljšane socijalne infratrukture.

Više o projektu

Obnova kompleksa bivše crkve i samostana sv. Nikole u Zadru

Cilj projekta je obnova i valorizacija kompleksa bivše crkve i samostana sv. Nikole u Zadru s ciljem povećanja broja novozaposlenih u turističkom sektoru te porastom očekivanoga broja posjetitelja kulturne baštine.

Više o projektu

Budi spreman i kompetentan!

Projektom će se ojačati organizacijske sposobnosti RCK-a, dok će se uspostavom sustava kvalitete i profesionalnom usmjeravanja učenika i drugih polaznika, te unaprjeđenjem kompetencija nastavnika i mentora kod poslodavaca uspostaviti suradnja za povećanje relevantnosti i učinkovitosti ...

Više o projektu

Bolji uvjeti za učenje kroz rad - Unaprjeđenje infrastrukture Strukovne škole Vice Vlatkovića - regionalnog centra kompetentnosti u sektoru strojarstva

Unaprjeđenje infrastrukture Medicinske škole Ante Kuzmanića Zadar - regionalnog centra kompetentnosti u sektoru zdravstva

Projektom Unaprjeđenje infrastrukture Medicinske škole Ante Kuzmanića Zadar - regionalnog centra kompetentnosti u sektoru zdravstva uspostavlja se infrastruktura za modernizaciju strukovnog obrazovanja i osposobljavanja prilagođenog potrebama gospodarstva uz poticanje inkluzivnosti. U Medicinskoj školi Ante Kuzmanića Zadar ...

Više o projektu

MEDICINSKA+: Unaprjeđenje rada Medicinske škole Ante Kuzmanića Zadar - regionalnog centra kompetentnosti u sektoru zdravstva - UP.03.3.1.04.0016

Uspostava rada Medicinske škole Ante Kuzmanića Zadar kao regionalnog centra kompetentnosti u sektoru zdravstva kroz uvođenje novih programa obrazovanja i osposobljavanja i unaprjeđenje kadrovskih uvjeta. Škola RCK će, u suradnji s partnerima, ciljanoj skupini - učenicima ...

Više o projektu

Otočka žena

Cilj projekta je osnažiti i unaprijediti radni potencijal teže zapošljivih žena kroz pružanje socijalnih usluga krajnjim korisnicima što će potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika na području Općine ...

Više o projektu

CASCADE-Coastal and marine waters integrated monitoring systems for ecosystems protection and management

FIRESPILL- Fostering improved reaction of crossborder emergency services and prevention increasing safety level

Cilj projekta FIREPILL je poboljšanje kapaciteta žurnih službi u svrhu povećanja prekogranične učinkovitosti u borbi protiv prirodnih i ljudskim utjecajem izazvanih katastrofa smanjujući izloženost stanovništva utjecaju opasnosti.

Više o projektu