13:14:30 | 28.02.2024

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata

Na temelju članka 4. Pravilnika o radu Javne ustanove Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA, tročlano povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme, na radno mjesto višeg savjetnika - 1 izvršitelj/ica u Odsjeku za međuinstitucionalnu suradnju, opće i financijske poslove i savjetnika - 2 izvršitelja/ice u Odsjeku za pripremu programa i projekata, objavljuje slijedeći

P O Z I V

na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata, radi provjere stručnih i općih sposobnosti kandidata koji su se prijavili na javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa na slobodna radna mjesta:

  • viši savjetnik - 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme,
  • savjetnika - 2 izvršitelja/ice, na neodređeno vrijeme,

uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca, a koji je objavljen putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 07. veljače 2024. godine, održat će se:

dana 06. ožujka 2024. godine

u prostorijama Ustanove za razvoj kompetencija, inovacija i specijalizacije Zadarske županije, Put Murvice 3A, 23000 Zadar, s početkom u 09:00 sati

Pravo pristupa na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti imaju kandidati koji su dostavili pravovremene i potpune prijave te koji udovoljavaju propisanim i objavljenim uvjetima javnog natječaja.

Objavom ovog poziva kandidati se smatraju obaviještenima o pozivu na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti.

Podnositeljima nepravodobnih i nepotpunih prijava kao i podnositeljima koji ne udovoljavaju propisanim i objavljenim uvjetima javnog natječaja ne smatraju se kandidatima, te će im biti upućena odgovarajuća pisana obavijest.

1. Kandidati su se dužni pridržavati utvrđenog vremena testiranja. Za kandidata, koji udovoljava propisanim i objavljenim uvjetima javnog natječaja, a koji ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti u zakazano vrijeme, bez obzira na razloge ili tijekom njena trajanja odustane, smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj.

2. Mole se kandidati sa sobom ponijeti osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku ispravu.

3. Za vrijeme testiranja kandidatima nije dopušteno:

  • koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,
  • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,
  • napuštati prostoriju u kojoj se provodi provjera,
  • razgovarati s ostalim kandidatima ili na drugi način remetiti mir i red.

Ukoliko se kandidat ponaša neprimjereno ili prekrši neko od prethodno opisnih pravila, bit će zamoljen da se udalji sa testiranja, a njegov rezultat i rad Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja neće bodovati.

4. Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća:

- pisanu provjeru znanja, sposobnosti i vještina (testiranje)

- razgovor (intervju).

5. Testiranje za radno mjesto višeg savjetnika sastoji se od ukupno 30 pitanja.

Testiranje za radno mjesto savjetnika sastoji se od ukupno 27 pitanja.

Bodovanje  testiranja vrši se na način da se odgovori mogu bodovati u rasponu od 0 do 4 boda a prijevod teksta s hrvatskog jezika na engleski jezik boduje se u rasponu od 0 do 10 bodova.

Maksimalan broj bodova koji kandidat za radno mjesto višeg savjetnika može ostvariti na testiranju je 61 bod.

Maksimalan broj bodova koji kandidat za radno mjesto savjetnika može ostvariti na testiranju je 55 bodova.

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja provest će intervju s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% od ukupnog mogućeg broja bodova dobivenog na testiranju (bodovni prag).

Povjerenstvo kroz intervju s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad na radnom mjestu za koje je podnio prijavu.

Bodovanje intervjua vrši se na način da svaki član Povjerenstva boduje kandidata, odgovori se mogu bodovati od 0 do 4 što znači da svaki odgovor nosi najviše 4 boda, te se zbroj njihovih bodova dijeli s brojem članova Povjerenstva, i dobiveni iznos čini (prosjek) bodovne ocjene.

Maksimalan broj bodova koji kandidat može ostvariti na intervjuu je 20 bodova.

6. Kandidat koji je pristupio prethodnoj provjeri znanja, vještina i sposobnosti ima pravo uvida u rezultate provedenog postupka.

7. Nakon provedenog postupka prethodne provjere znanja, vještina i sposobnosti, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenog na pisanom testiranju i intervjuu, te ju dostavlja Ravnateljici Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA, uz izviješće o provedenom postupku koju potpisuju svi članovi povjerenstva.

8. Ravnateljica Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA donijet će Odluku o odabiru 8 dana od dana primitka izvješća o provedenom postupku.

Riječni i pojmovni skupovi u ovom Pozivu koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom i ženskom rodu, odnose se na jednak način na muški i ženski rod.

Ovaj poziv objavljuje se na mrežnim stranicama Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA www.zadara.hr, s danom 28. veljače 2024. godine.

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata

Poslijednja izmjena dana 28.02.2024