12:12:36 | 04.06.2024

Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za promociju STEM-

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske objavio je poziv na dostavu projektnih prijedloga „Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za promociju STEM-a“, sufinanciran sredstvima Europskog socijalnog fonda plus (ESF+) u sklopu Programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027.”.

U sklopu ovog Poziva financirat će se projekti koji će doprinijeti jačanju kapaciteta OCD-a za popularizaciju STEM-a među djecom i učenicima s ciljem socijalnog uključivanja u kontekstu obrazovnog sektora kako je i navedeno u PULJPU 2021.-2027.

Opći cilj je jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva u promociji STEM-a među djecom i učenicima.

Specifični cilj: Unaprijediti kapacitete organizacija civilnoga društva za provedbu programa u području promocije STEM-a te suradnja s visokim učilištima i/ili znanstvenim institutima i odgojno-obrazovnim institucijama · Provedba aktivnosti s ciljem promocije STEM-a među djecom i učenicima.

Prijavitelj mora biti jedan od sljedećih pravnih subjekata (i područja djelovanja):

  • udruga – osnovana, registrirana i djeluje sukladno Zakonu o udrugama (NN br. 74/14, 70/17,  98/19, 151/22), a koja je u Registru udruga registrirana za područje djelovanja obrazovanja, znanosti, istraživanja ili tehničke kulture
  • zaklada – osnovana, registrirana i djeluje sukladno Zakonu o zakladama (NN br. 106/18, 98/19,151/22), a za koju iz Statuta proizlazi područje djelovanja povezano s obrazovanjem, znanosti, istraživanjem ili tehničkom kulturom

Prijavitelj mora prijaviti i provoditi projekt u Partnerstvu.

Partnerstvo je obavezno i sastoji se od sljedećih pravnih subjekata:

  • visoko učilište iz STEM područja upisano u Upisnik visokih učilišta koje vodi Ministarstvo znanosti i obrazovanja i/ili znanstveni institut iz STEM područja i
  • ustanova koja djeluje u području predškolskog i/ili osnovnoškolskog i/ili srednjoškolskog odgoja i obrazovanja

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog PDP-a je 20.000.000,00 EUR od čega je:

  • iznos sredstava osiguran u Državnom proračunu RH iz sredstava Europske unije i Europskog socijalnog fonda plus 17.000.000,00 EUR (85 %)
  • iznos sredstava osiguran u Državnom proračunu RH za nacionalno sufinanciranje 3.000.000,00 EUR (15 %)

Iznos i intenziteti bespovratnih sredstava:

  • najniži iznos: 100.000,00 EUR
  • najviši iznos: 300.000,00 EUR

Intenzitet potpore po pojedinom projektnom prijedlogu može iznositi 100 %.

Projektne prijave zaprimaju se do 4. srpnja 2024. godine.

Više detalja o Pozivu dostupno je na poveznici.