08:00:00 | 07.02.2024

Odluka o objavi javnog natječaja za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu višeg savjetnika - 1 izvršitelj/ica u Odsjeku za međuinstitucionalnu suradnju, opće i financijske poslove i savjetnika - 2 izvršitelja/ice u Odsjeku za pripremu programa i

Na temelju članka 18. Statuta Javne ustanove Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA (KLASA: 012-03/20-01/01, URBROJ: 2198-1-95/01-20-5) od 11. veljače 2020. godine, a koji je stupio na snagu 18. ožujka 2020. godine, sukladno čl. 4. Pravilnika o radu Javne ustanove Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA (KLASA: 012-03/22-01/01; URBROJ: 2198-1-95/01-22-1) od 9. kolovoza 2022. godine i Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Javne ustanove Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA (KLASA: 012-03/22-01/01; URBROJ: 2198-1-95/01-23-8) od 31. kolovoza 2023. godine, donosi

ODLUKU

o objavi javnog natječaja

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu višeg savjetnika - 1 izvršitelj/ica u Odsjeku za međuinstitucionalnu suradnju, opće i financijske poslove i savjetnika - 2 izvršitelja/ice u Odsjeku za pripremu programa i projekata:

 1. Kandidati za višeg savjetnika - 1 izvršitelj/ica u Odsjeku za međuinstitucionalnu suradnju, opće i financijske poslove moraju ispunjavati sljedeće uvjete:
 • magistar struke ili stručni specijalist društvenih, umjetničkih, humanističkih, tehničkih ili prirodnih znanosti;
 • najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima;
 • iskustvo u pripremi i provedbi EU projekata;
 • iskustvo u osmišljavanju i organiziranju promotivnih aktivnosti i komunikacije s javnošću;
 • poznavanje odgovarajućih nacionalnih propisa i propisa Europske unije;
 • znanje rada na osobnom računalu;
 • poznavanje engleskog jezika i sposobnost učinkovite i jasne komunikacije na engleskom jeziku;
 • hrvatsko državljanstvo.
 1. Kandidati za savjetnika - 2 izvršitelja/ice u Odsjeku za pripremu programa i projekata moraju ispunjavati sljedeće uvjete:
 • magistar struke ili stručni specijalist društvenih, humanističkih, tehničkih ili prirodnih znanosti;
 • najmanje 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima;
 • iskustvo u pripremi i provedbi EU projekata;
 • poznavanje odgovarajućih nacionalnih propisa i propisa Europske unije;
 • znanje rada na osobnom računalu;
 • poznavanje engleskog jezika;
 • hrvatsko državljanstvo.

U pisanoj prijavi na javni natječaj navode se podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa prebivališta, broj telefona, e-pošta) te naziv radnog mjesta iz javnog natječaja za koje se prijavljuje.

Uz pisanu prijavu kandidati su obvezatni priložiti sljedeću dokumentaciju:

 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (ili preslika važeće osobne iskaznice ili putovnice ili vojne iskaznice ili domovnice),
 • dokaz o ispunjavanju uvjeta stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke određene ovim natječajem – preslika diplome,
 • dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima što se dokazuje sljedećim dokumentima (potrebno je dostaviti dokaze i iz točke a) i točke b):

a) elektronički zapis - u slučaju da je osiguranik podnio zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje koju Zavod na osobno traženje osiguranika izdaje na šalterima područnih službi/ureda Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje, zapis/potvrda ne smiju biti stariji od 1 mjeseca, a moraju sadržavati i podatke o poslodavcu, početku i prestanku osiguranja, stvarnoj i potrebnoj stručnoj spremi, radnom vremenu, općini rada – prebivališta i trajanju staža osiguranja;

b) dokaz o radnom iskustvu iz kojeg se nedvojbeno može utvrditi radno iskustvo na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke određene ovim natječajem i dokaz o iskustvu u pripremi i provedbi EU projekata (ugovor o radu ili rješenje o rasporedu ili ugovor o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa ili potvrda poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima koja mora sadržavati vrstu poslova koju je obavljao, u kojem stupnju obrazovanja i vremensko razdoblje u kojem je kandidat obavljao poslove).

      Iz priloženih dokaza mora biti razvidno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima (vrstu poslova koju je obavljao, u kojem stupnju obrazovanja i vremensko razdoblje u kojem je kandidat obavljao poslove), a koje je evidentirano u elektroničkom zapisu/potvrdi o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,

 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci),
 • dokaz o znanju engleskog jezika – (preslika indeksa iz kojega je vidljivo da je položen engleski jezik ili potvrda škole stranih jezika).

Sve isprave prilažu se u neovjerenoj preslici. Nakon odabira kandidata, a prije sklapanja ugovora o radu, izabrani kandidat predočit će izvornike.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužni su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz javnog natječaja kao i sve dokaze kojima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, u kojem slučaju imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ 121/07, 98/19, 84/21, 156/23), dokazuje to potrebnim dokumentima. Dokazi potrebni za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatskehttps://branitelji.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug/mjere/zaposljavanje-4413/prednost-pri-zaposljavanju/4414

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ broj 84/21), uz prijavu na natječaj, dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 49. navedenog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-u-drzavnoj-sluzbi/843

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 48. f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03, 148/13, 98/19) dokazuje to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu iz koje je vidljivo to pravo te dokazom iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

 

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) dokazuje to odgovarajućom javnom ispravom o invaliditetu na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokazom iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Osobni podaci kandidata obradit će se isključivo u svrhu provedbe postupka javnog natječaja sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ broj 42/18) i Uredbe (EU) 2016/679.

Riječni i pojmovni skupovi u ovom dokumentu koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, odnose se na jednak način na muški i ženski rod.

Na javni natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola, sukladno članku 13., stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ br. 82/08 i 69/17).

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

 

Urednom prijavom se smatra prijava koja sadrži svu dokumentaciju navedenu u ovom javnom natječaju.

Osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja kao i one koji nisu podnijele pravodobnu i/ili urednu prijavu o tome će biti obaviještene pisanim putem.

Pisane prijave na javni natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se u roku od 8 dana od dana objave javnog natječaja na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ-a) https://burzarada.hzz.hr/.

 

Prijave za radno mjesto višeg savjetnika podnose se u pisanom obliku na adresu Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA, Put Murvice 14, 23 000 Zadar s obvezatnom naznakom „Prijava na javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu višeg savjetnika u Odsjeku za međuinstitucionalnu suradnju, opće i financijske poslove u Agenciji za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA - NE OTVARAJ“.

 

Prijave za radno mjesto savjetnika podnose se u pisanom obliku na adresu Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA, Put Murvice 14, 23000 Zadar s obvezatnom naznakom „Prijava na javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu savjetnika u Odsjeku za pripremu programa i projekata u Agenciji za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA - NE OTVARAJ“.

Prijava je podnesena u roku ako je prije isteka roka zaprimljena u Agenciji za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA, Put Murvice 14, 23000 Zadar, a ako je prijava upućena poštom preporučeno ili predana ovlaštenom pružatelju poštanskih usluga kao preporučena pošiljka, dan predaje pošti, odnosno ovlaštenom pružatelju poštanskih usluga smatra se danom predaje javnopravnom tijelu kojem je upućena.

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) imenuje ravnateljica Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA. Povjerenstvo utvrđuje listu kandidata prijavljenih na javni natječaj koji ispunjavaju propisane uvjete iz javnog natječaja, čije su prijave pravodobne i potpune. Kandidate s navedene liste upućuje se na testiranje a kandidate koji su na testiranju ostvarili minimalno 50% bodova od ukupnog broja bodova (bodovni prag) upućuju se na razgovor (intervju). Testiranje i razgovor (intervju) se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta. Ako kandidat ne pristupi testiranju i razgovoru (intervjuu) smatrat će se da je povukao prijavu.

Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje objavit će se na mrežnoj stranici Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA www.zadra.hr istovremeno s objavom javnog natječaja.

Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objavit će se najmanje pet dana prije dana određenog za testiranje na mrežnoj stranici Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA www.zadra.hr. Kandidate koji su prošli bodovni prag obavijestit će se e-poštom o vremenu i mjestu održavanja razgovora (intervjua).

Ako se na javni natječaj prijave isključivo osobe koje ne ispunjavaju propisane uvjete odnosno ako niti jedan prijavljeni kandidat ne zadovolji na testiranju i razgovoru (intervjuu), ravnateljica Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA će obustaviti postupak odabira.

Odluke o odabiru kandidata objavit će se na mrežnoj stranici Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA www.zadra.hr  te se objava na mrežnoj stranici smatra dostavom svim kandidatima koji su sudjelovali u postupku ovog javnog natječaja istekom 8 (osmog) dana od dana javne objave na mrežnoj stranici.

S izabranim kandidatima sklapa se ugovor o radu na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca.

Odluka o objavi javnog natječaja

PRAVNI IZVORI: Popis literature za pripremu za testiranje - Javni natječaj za popunu radnih mjesta zbog povećanja opsega posla (07.02.2024.)

Poslijednja izmjena dana 08.02.2024