11:51:11 | 12.09.2019

Oglas za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu voditelja Odsjeka za razvoj otoka

KLASA: 112-02/19-01/18

URBROJ: 2198-1-95/07-2-19-2

Zadar, 11. rujna 2019.

Na temelju članka 18. Statuta Javne ustanove Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA  Klasa: 012-03/18-01/1, Urbroj; 2198-1-95/02-18-1 od 13. studenog 2018., raspisuje

 

OGLAS

 

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu voditelja Odsjeka za razvoj otoka unutar Odjela za strateško planiranje i upravljanje razvojem Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA, na neodređeno vrijeme.

Kandidat za voditelja Odsjeka za razvoj otoka unutar Odjela za strateško planiranje i upravljanje razvojem Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA, na neodređeno, mora ispunjavati sljedeće uvjete:

 • magistar struke ili stručni specijalist društvenih, humanističkih, tehničkih ili prirodnih znanosti : završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani  preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij;
 • najmanje pet godina rada na odgovarajućim poslovima u pripremi i provedbi EU projekata;
 • izvrsno poznavanje engleskog jezika i sposobnosti učinkovite i jasne komunikacije na engleskom jeziku;
 • odlično poznavanje odgovarajućih nacionalnih propisa i propisa Europske unije;
 • napredno znanje rada na osobnom računalu;
 • položen vozački ispit B-kategorije;
 • hrvatsko državljanstvo;

Uz prijavu na oglas kandidati su obvezni  priložiti:

 • životopis i opis dosadašnjeg radnog iskustva,
 • preslik domovnice,
 • preslik osobne iskaznice,
 • dokaz o stručnoj spremi i struci (preslik diplome),
 • dokaz o radnom iskustvu (potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji- elektronički zapis ili podići na šalterima HZMO-a)
 • dokaz o radnom iskustvu na pripremi i provedbi EU projekata
 • izvornik uvjerenja da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6  mjeseca)

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i priložiti propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i imaju prednost na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo  prednosti pri zapošljavanju, u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17 uz prijavu  na oglas dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103., stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br.121/17). Poveznica na internetsku stranicu  Ministarstva: https:/branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na sljedećoj  poveznici: https:/branitelj.gov.hr.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na oglas dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Prijavom na oglas kandidat daje privolu za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na oglas, kao i dokumentacije dostavljene prijavom u svrhu odabira kandidata i privolu na dostavu obavijesti o rezultatima oglasa koja se dostavlja kandidatima, a uključuje ime i prezime kandidata i struku.

Prikupljani osobni podaci obrađivat će se u skladu s važećim propisima, odnosno Općom uredbom o zaštiti podataka od 27. travnja 2016. između Europskog parlamenta i Vijeća Europske unije, te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN br. 42/18).

Riječni i pojmovni skupovi u ovom dokumentu koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, odnose se na jednak način na muški i ženski rod.

Na oglas se mogu ravnopravno javiti  osobe oba spola, sukladno članku 13., stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN br.82/08 i 69/17).

Osobe koje podnesu nepotpune prijave na oglas pozvat će se da u roku od 3 dana dostave potrebne isprave. Ako u ostavljenom roku ne dostave zatraženu dopunu dokumentacije prijava se smatra nepotpunom.

Nepotpune i nepravodobne prijave na oglas neće se razmatrati.

Osobe koje podnesu nepravodobne i nepotpune prijave na oglas ne smatraju se kandidatima prijavljenim na oglas, a o razlozima ne udovoljavanja bit će obaviješteni.

Rok za podnošenje prijava na oglas  je 8 dana od dana objave na mrežnoj stranici HZZ www.burzarada.hzz.hr . Prijave se podnose u pisanom obliku s naznakom „za oglas za voditelja Odsjeka za razvoj otoka“,  na adresu: Javna ustanova Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA, Put Murvice 14, 23000 Zadar.

Povjerenstvo za provedbu oglasa (u nastavku teksta: Povjerenstvo) imenuje ravnateljica Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA.

Povjerenstvo utvrđuje listu kandidata prijavljenih na oglas koji ispunjavaju propisane uvjete iz oglasa, čije su prijave pravodobne i potpune. Kandidate s navedene liste upućuje se na testiranje i razgovor (intervju).

Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta i razgovora Povjerenstva s kandidatima (intervju).

Kandidat/kinja koji/a nije pristupio/ila testiranju više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku.

Opis poslova, sadržaj i način testiranja te pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje objavit će se na mrežnoj stranici Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA www.zadra.hr  istovremeno s objavom oglasa.

Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objavit će se najmanje pet dana prije dana određenog za testiranje, na  mrežnoj stranici Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA  www.zadra.hr.

Ako se na oglas ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na testiranju, ravnateljica Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA će obustaviti postupak odabira.

O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni objavom odluke o odabiru kandidata s kojom će se zasnovati radni odnos na mrežnoj stranici Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA www.zadra.hr.

O rezultatima oglasa svi kandidati u postupku bit će obaviješteni u zakonskom roku.

Literatura za testiranje:

 1. Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/14, 123/17, 118/18)
 2. Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem „Ulaganje za rast i radna mjesta“ („Narodne novine“ 107/14, 23/15)
 3. Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014./2020. („Narodne novine“ 92/14)
 4. Zakon o javnoj nabavi Republike Hrvatske  (NN 120/16) (Napomena: Glava I. Opće odredbe i Glava III. Opća pravila)
 5. Strategija „Europa 2020“
 6. Statut Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRE NOVE (objavljen na mrežnim stranicama ZADRE NOVE)
 7. Zakon o otocima (NN 116/18)
 8. Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN 123/17)
 9. Zakon o brdsko-planinskim područjima (NN 118/18)
Poslijednja izmjena dana 12.09.2019