GuardEn

Izvor EU financiranja: Transnacionalni program suradnje Jugoistočna Europa (SEE)

Cilj projekta GuardEn je bio razvoj integriranog pristupa izrade i provedbe lokalnih strategija u svrhu prevencije onečišćenja tla i voda te rehabilitacije onečišćenih područja.