16:43:01 | 29.09.2013

Obavijest – Javni poziv za iskaz interesa poduzetnika za identifikaciju projektnih prijedloga

Javni poziv za iskaz interesa poduzetnika za identifikaciju projektnih prijedloga zatvoren je 30. lipnja 2013. godine. Javni poziv bio je namijenjen prikupljanju projektnih prijedloga između kojih će biti izabrani oni kojima će biti pružene savjetodavne usluge u pripremi potrebne dokumentacije za prijavu na buduće natječaje za korištenje sredstava Strukturnih fondova.

Kao rezultat ovog javnog poziva odabranim projektnim prijedlozima se neće isplaćivati financijska potpora, nego će se pružiti stručna pomoć u pripremi projekta, a koja može uključivati provedbu sljedećih aktivnosti:

–        priprema i pregled studije izvodljivosti, uključujući analizu troškova i koristi (CBA);
–        priprema/revizija/ažuriranje tehničkog dijela projekta (tehničke pojedinosti provedbe);
–        priprema relevantne natječajne dokumentacije (engl. Terms of Reference (ToR), tehničkih specifikacija/troškovnika (engl. Bill of Quantities (BoQ) te dokumentacije za sekundarnu nabavu;
–        izrada prijave (aplikacije) za projekt (ukoliko je primjenjivo).
Od ukupno 227 zaprimljenih projektnih prijedloga107 projektnih prijedloga zadovoljiloje sve kriterije administrativne provjere te im je upućen poziv da dostave odgovarajuće dokaze i kompletnu dokumentaciju kojom raspolažu. Temeljem zaprimljene dokumentacije stručni evaluacijski tim će izvršiti odabir onih projekata koji će se, sukladno mogućnostima prijavitelja, pripremiti za apliciranje na natječaje za dodjelu bespovratne potpore. Očekuje se da će drugi korak vrednovanja biti završen do kraja rujna.

Usluge savjetovanja u pripremi projektne dokumentacije pružat će stručnjaci angažirani kroz projekt „Promocija i pružanje savjetodavnih usluga malom i srednjem poduzetništvu „ (SMEPASS II), koji se provodi u sklopu programa IPA, a čiji je korisnik Ministarstvo poduzetništva i obrta. U okviru projekta SMEPASS II planira se pružiti pomoć za pripremu projektne dokumentacije najmanje 10 projekata.

Budući natječaji za dodjelu bespovratnih sredstava iz Strukturnih fondova bit će otvoreni svim zainteresiranim prijaviteljima koji ispunjavaju uvjete prihvatljivosti. Dakle, neovisno o ovom Javnom pozivu za iskaz interesa, na budućim natječajima moći će se jednako prijaviti projekti koji nisu dostavili prijavu na ovaj Javni poziv, kao i oni koji su se prijavili, ali nisu odabrani za dobivanje tehničke pomoći u pripremi prijave.

Shema bespovratne potpore malim i srednjim poduzetnicima

Natječaji za dodjelu bespovratnih potpora u nadležnosti Ministarstva poduzetništva i obrta objavljivat će se sukladno Operativnom programu za regionalnu konkurentnost 2007-2013.

Pravo na dodjelu bespovratnih sredstava iz Europskih fondova, odnosno konkretno iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), mali i srednji poduzetnici mogu ostvaritiputem javnog natječaja. U natječajnoj dokumentaciji za svaki pojedini javni natječaj precizno se definiraju svi uvjeti koje je potrebno ispuniti kako bi projektni prijedlog bio prihvatljiv za financiranje sredstvima Strukturnih fondova.

Natječaji su namijenjeni pravnim i fizičkim osobama koje se definiraju kao subjekti malog gospodarstva sukladno člancima 2. i 3. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 29/2002, 63/2007, 53/2012 i 56/2013). Osim uvjeta propisanih Zakonom, prijavitelj treba imati sjedište na području Republike Hrvatske te je bitno da se projekt provodi na teritoriju Republike Hrvatske. Pri tom osnivač tvrtke može biti osoba i/ ili tvrtka iz drugih zemalja (EU ili drugih).

U tijeku je priprema natječajne dokumentacije za dodjelu bespovratnih sredstava čija se objava planira do kraja 2013 godine. Planira se objava dvije sheme potpora ukupne vrijednosti preko 33 milijuna EUR:

1.       Povećanje gospodarske aktivnosti i konkurentnosti malih i srednjih poduzeća  – prema Općim pravilima o skupnim izuzećima (GBER) sukladno Karti regionalnih potpora
2.       Primjena informacijske i komunikacijske tehnologije za poboljšanje poslovnih procesa– prema pravilima o potporama male vrijednosti (de minimis).
Projekti koji će ostvariti pravo na bespovratnu potporu putem ovih natječaja moraju biti završeni do polovice 2016. godine.

Korisnici će morati osigurati sredstva za sufinanciranje i pokriće neprihvatljivih troškova.

Potporom stečena imovina treba ostati u vlasništvu najmanje 5 godina nakon završetka projekta.

Detalji o visini iznosa potpora za financiranje provedbe projekata bit će objavljeni prilikom objave svakog budućeg natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava pojedinačno, a konkretna visina potpore za svaki projekt pojedinačno ovisi o vrsti aktivnosti koja se provodi tj. prihvatljivosti pojedinih troškova/izdataka.

Za prvu navedenu shemu bespovratnih potpora visina iznosa bespovratne potpore računat će se prema odredbama pravila o državnim potporama, točnije prema odredbama Općih pravila o skupnim izuzećima (engl. General Block Exemption Regulation – GBER) te Karti regionalnih potpora. Planira se da će visina potpore(odnosi se na prihvatljive troškove) iznositi od najmanje 500.000 do najviše 3,5 mil. EUR.

U prvoj gore navedenoj shemi bespovratnih potpora, će se po prvi puta iz EU fondova financirati aktivnosti malih i srednjih poduzetnika vezano uz turizam, a koje između ostalog obuhvaćaju ulaganja u materijalnu i/ili nematerijalnu imovinu povezanu s izgradnjom novih te osuvremenjivanjem i unaprjeđenjem kvalitete postojećih ugostiteljskih smještajnih objekata te njihovih pripadajućih pomoćnih objekata namijenjenih pružanju usluga.

Svi natječaji, pa tako i oni namijenjeni malim i srednjim poduzetnicima, kao i uvjeti njihove provedbe, bit će pravovremeno objavljivani na mrežnim stranicama Upravljačkog tijela (Ministarstvo regionalnog razvoja i EU fondova) www.strukturnifondovi.hr te obavijest o natječajima na stranici Ministarstva poduzetništva i obrta (www.minpo.hr).

Last modified on Wednesday, 26 June 2019 09:25