Upravno vijeće upravlja Ustanovom.

Upravno vijeće čine:

Biserka Galešić - predsjednica Upravnog vijeća

Stefani Mikulec Perković - članica Upravnog vijeća

Ivana Ivić - članica Upravnog vijeća

Sukladno čl. 9.  Statuta Upravno vijeće obavlja sljedeće poslove:

 • donosi Statut, uz suglasnost predstavničkih tijela osnivača,
 • donosi godišnji program rada Ustanove,
 • donosi financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu s projekcijama,
 • donosi druge opće akte,
 • donosi odluke o stjecanju, opterećenju i otuđenju pojedinačne vrijednosti nekretnina i pokretnina u vlasništvu i druge imovine od 200.000,00 do 500.000,00 kuna bez PDV samostalno, a iznad tog iznosa uz suglasnost nadležnog tijela osnivača,
 • donosi polugodišnje i godišnje izvješće o radu,
 • donosi polugodišnje i godišnje izvješće o izvršenju financijskog plana,
 • donosi odluku o rasporedu viška prihoda odnosno pokriću manjka prihoda po godišnjem izvješću,
 • raspisuje javni natječaj te imenuje i razrješava ravnatelja,
 • odlučuje o pitanjima koja se odnose na upravljanje, a za koje nije propisana nadležnost ravnatelja,
 • donosi odluku o poslovnoj adresi unutar sjedišta Ustanove,
 • odlučuje o drugim pitanjima utvrđenim zakonom i ovim Statutom.