Kreativna škola STEM-a

Cilj projeka "Kreativna škola STEM-a" je jačanje kapaciteta OCD-a za rad s djecom i mladima na popularizaciji STEM-a kao horizontalnog „alata“ za goruća pitanja 21. stoljeća u koja nedvojbeno spadaju i klimatske promjene. 

Više informacija

 • Naziv: Kreativna škola STEM-a
 • Prijavitelj: Zajednica tehničke kulture Zadarske županije
 • Partner/i: Zadarska županija, Zadar Developers Hub i Sveučilište Sjever
 • Uloga Agencije ZADRA NOVA: Tehnička i stručna pomoć
 • Ukupna vrijednost projekta: 1.036.943,59 kuna
 • Intenzitet potpore: 100%
 • Bespovratna EU sredstva: 1.036.943,59 kuna
 • Operativni program: OP "Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020."
 • Fond: Europski socijalni fond
 • Cilj: Jačanje kapaciteta OCD-a za rad s djecom i mladima na popularizaciji STEM-a kao horizontalnog „alata“ za goruća pitanja 21. stoljeća u koja nedvojbeno spadaju i klimatske promjene. Također se doprinosi ostvarenju ciljeva Strategije Europa 2020, koja potiče ulaganja minimalno 3% BDP-a u istraživanje i razvoj. Projekt aktivno doprinosi ostvarenju ciljeva Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije jer će osmisliti održivu aktivnost (web platformu) koja će kreativno razvijati odnos između znanosti i javnosti dajući posebno mjesto OCD-a u tom procesu.
 • Aktivnosti: 1. Organizacija i provedba aktivnosti jačanja kapaciteta organizacija civilnog društva za provedbu programa popularizacije STEM-a; 2. Organizacija trajnih postava inovativnih, interaktivnih sadržaja sa svrhom popularizacije STEM-a i provedbe pilot grupa za krajnje korisnike, djecu i mlade te opću populaciju; Promidžba i vidljivost; Upravljanje projektom i administracija
 • Razdoblje provedbe projekta: 12.05.2021.-12.05.2023.